Läkartidningen. 2015;112:DISX

Oförklarade Skillnader i Paracetamol-Orsakad Leverskada

Felicia Lindberg, Published 01 JUN 2015

En jämförelse mellan sju europeiska länder visar stora och oförklarade skillnader i förekomsten av paracetamol-orsakad leverskada som är så allvarlig att den kräver levertransplantation. Studien är publicerad i British Journal of Clinical Pharmacology.

Författarna har tittat på förekomsten av akut leverskada över en treårsperiod (2005–2007) i Study of acute liver transplantation (SALT), en multicenterstudie med insamlade data från Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal och Storbritannien. En jämförelse gjordes av antalet allvarliga paracetamol-orsakade leverskador per invånare och även per ton paracetamol som sålts i respektive land.

Under perioden drabbades totalt 111 personer av transplantationskrävande leverskada orsakad av paracetamol, vilket motsvarar en person per 6 miljoner invånare per år. Drygt 60 procent var kvinnor, och medelåldern var 34 år. 63 procent hade enligt studien medvetet tagit en överdos medan intentionen var okänd hos 28 procent av individerna.

Skillnaderna var mycket stora mellan länderna, med högst förekomst i Irland följt av Storbritannien. I Portugal och Grekland identifierades inga personer med överdos av paracetamol som var så allvarlig att den kräver levertransplantation. I Italien identifierades 0,94 (95 procents konfidensintervall 0,03–5,18) sådana fall per 1 000 ton såld paracetamol, jämfört med 48,8 (95 procents KI 26,4–81,2) fall per 1 000 ton såld paracetamol i Irland. Motsvarande siffra per miljoner invånare per år var 0,006 (95 procents KI 0,0002–0,031) i Italien och 1,167 (95 procents KI 0,638–1,95) i Irland.

Det fanns inget uppenbart samband mellan hur stor användningen av paracetamol var per invånare och risken för allvarlig leverskada. Trots att Frankrike hade högst användning av paracetamol per invånare hade landet den tredje lägsta förekomsten av transplantationskrävande leverskada orsakad av paracetamol.

Akut leverskada orsakad av paracetamol är ett välkänt folkhälsoproblem. Orsakerna till de anmärkningsvärda skillnader som observerades i studien är okända och behöver därför utredas ytterligare.

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/05/Stora-europeiska-skillnader-i-antalet-overdoser-av-paracetamol/